Realizační tým se skládá z administrativní a odborné části, přičemž v obou částech jsou zapojeni pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi s administrováním projektů i s odbornými znalostmi v oblasti předškolní pedagogiky, vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ.


Věcný manažer KA 2 – CAVDV Písek

 • Zodpovědnost za koordinaci průběhu KA2 v souladu s projektovým plánem. Úzce spolupracuje s koordinátory CKP, hlavním manažerem, odborníky z praxe a dalšími odbornými pracovníky projektového týmu. Předává informace garantovi projektu a komunikuje s cílovou skupinou projektu. Řeší problémy při realizaci KA2. Zpracovává měsíční reporty o činnostech v KA2, účastní se pracovních schůzek projektu.

 

Věcný manažer KA 3 – ZČU Plzeň, FPe

 • Zodpovědnost za koordinaci průběhu KA3 v souladu s projektovým plánem. V jeho gesci je koordinace praxe studentů FPe. Úzce spolupracuje s mentory a metodikem praxe, s dalšími odbornými pracovníky. Předává informace garantovi. Řeší problémy při realizaci KA3. Zpracovává měsíční reporty o činnostech v KA3, účastní se pracovních schůzek projektu.

 

Věcný manažer KA 4 – CAVDV Písek

 • Zodpovědnost za koordinaci KA4, spolupracuje s autory metodiky při její tvorbě, s redaktorem na konečné podobě metodiky, s dalšími pracovníky realizačního týmu při evaluaci a konečném znění metodiky. Předává informace garantovi a komunikuje s cílovou skupinou projektu. Řeší problémy při realizaci KA3. Zpracovává měsíční reporty o činnostech v KA3, účastní se pracovních schůzek projektu.

 

Koordinátoři – CAVDV Písek

 • Koordinátor CKP, spolupráce při kolegiální podpoře a tématickém zajišťování workshopů, přímá spolupráce s cílovou skupinou

 

Odborníci z praxe – CAVDV Písek

 • Vysoce kvalifikovaní odborníci z řad SŠ a VŠ (např. ti, kteří připravují budoucí pedagogy, logopedy, psychology, atd.). Účast na workshopech, poskytnutí individuálních konzultací pedagogům MŠ.

 

Vytvoření metodiky – ZČU Plzeň, FPe

 • Sestavení anotace, obsahu metodiky, jednotlivých kapitol rozdělení úkolů na vytvoření metodiky, evaluace, podíl na pilotáži v CKP.

 

Redaktor metodiky – CAVDV Písek

 • Spolupráce s autory metodiky, sestavení konečné podoby metodiky, spolupráce při korekturách, sazbě a tisku, spolupráce při evaluaci, zapracování připomínek.

 

Odborný garant projektu – ZČU Plzeň, FPe

 • Garantem projektu je prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.dr.h.c., který se problematika řešená projektem celoživotně zabývá. Odpovídá především za odbornou kvalitu projektu a soulad aktivit projektu s Dlouhodobým záměrem FPE ZČU. Je členem realizačního týmu, informuje o postupu prací na projektu vedení žadatele a partnera. Podílí se na realizaci všech KA

 

Metodik pro preprimární vzdělávání – ZČU Plzeň, FPe

 • Zodpovídá za metodickou úroveň odborné praxe studentů FPe a metodickou podporu mentorů praxe. Spolupracuje se spolupracujícími mateřskými školami a neziskovou organizací. Vytváří koncepci jednotlivých praxí. Metodicky řídí mentory. Aktivně se podílí na průběžné evaluaci projektu. Tato pozice bude obsazena více pracovníky FPe. Pozice Metodiků KA budou také obsazeny odborníky, kteří se dlouhodobě věnují problematice preprimárního vzdělávání, viz. přiložené životopisy.

 

Mentor pro praxi studentů – ZČU Plzeň, FPe

 • Jedná se o zkušené pedagogické pracovníky MŠ, kteří se budou individuálně věnovat studentům FPe na jejich praxi, pomáhat jim při přípravě a zpracování portfolia

 

Hlavní manažer projektu – CAVDV Písek

 • Řídí projekt v souladu s projektovou dokumentací, harmonogramem klíčových aktivit, cíli projektu. Je zodpovědný za plnění monitorovacích indikátorů, úzce spolupracuje s garantem a hl. ekonomem, kterého informuje o aktivitách projektu, aby byla zajištěna vzájemná zastupitelnost. Je zodpovědný vedení žadatele a partnera projektu.

 

Hlavní ekonom projektu – CAVDV Písek

 • Je členem realizačního týmu, je přímo odpovědný hlavnímu manažerovi projektu. Zodpovídá za ekonomické záležitosti projektu, zejm. za správné a řádné čerpání prostředků, finančně řídí projekt. Kontroluje dodržování zařazování položek mezi přímé nebo nepřímé náklady. Spolupracuje s garantem a hlavním manažerem projektu, které informuje o ekonomice projektu, aby byla zajištěna vzájemná zastupitelnost.

 

Ekonom projektu – ZČU Plzeň, FPe

 • Je odpovědný manažerovi projektu a vedení FPe, úzce spolupracuje s hlavním ekonomem projektu. Zodpovídá za ekonomické záležitosti projektu u partnera, zejm. za správné a řádné čerpání prostředků, finančně řídí projekt u partnera. Kontroluje dodržování zařazování položek mezi přímé nebo nepřímé náklady. Vede a vyhodnocuje čerpání rozpočtu, kontroluje harmonogram čerpání, sleduje efektivitu vynaložených prostředků.

 

Asistent projektu – CAVDV Písek

 • Pomáhá hlavnímu manažerovi a hlavnímu ekonomovi, svolává schůzky realizačního týmu, pořizuje zápisy z porad, archivuje materiály, vede evidenci výkazů práce, sleduje činnost CKP a eviduje materiály z jednotlivých workshopů, podílí se na reportingu. Kopíruje potřebné materiály pro cílovou skupinu.